اداره مهاجرت برای کمپها افرادی را برای مشاورت دادن به مهاجرانی که جواب منفی و یا جوابشان رد شده است استخدام میکند تا آنها را تشویق به بازگشت از طریق داوطلبانه نمایند.

این مشاوران برای ۱۵ منطقه یا شهر استخدام میشوند. بطور مثال مشاور کمپ لامی Lammi به دیگر کمپهای شهر همنلینا Hämeenlinna هم مشاورت میدهد به کسانی که جواب

منفی و یا رد گرفته اند برای بازگشت داوطلبانه.

کار این مشاوران تشویق و راهنمایی بیشتر در مورد بازگشت بصورت داوطلبانه میباشد که در صورت بازگشت داوطلبانه مشوق ها و کمکهایی را فرد داوطلب دریافت میکند و از طرف

دیگر کمکی میشود به کمتر شدن تعداد افراد فاقد مدارک در فنلاند.

 

 

 

 

 

 

فنلاند